Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Insanlar ve makina lar arasındaki farklar

1 İnsana ait güçlü bir beyin sistemi vardır. Fakat makinalar da böyle bir sistemi sağlamak çok masraflıdır.

 2 İnsanlar kendi işlerini rahatlıkla görebilirler. Fakat makinalar kendi kendilerine işlemleri tamamlayamazlar. İnsana gereksinme duyarlar.

3 İnsanlar ortamdan etkilenirler. Fakat makinalar ortamlara göre yapıldıklarından etkilenmezler.

4 İnsanlar stresten kolay etkilenirler. Fakat makinalar da böyle insancıl durumlar yoktur.

5 İnsanlar ın çalışma saatleri sınırlıdır. Fakat makineler in çalışma saatleri daha fazladır.

6 İnsanların yeme içime gibi ihtiyaçkarı vardır. Bunları yaparken kesinlikle çalışamazlar. Fakat makineler in böyle ihtiyaçları olmadığından iş kaybı dz yaşatmazlar.
En son yayınlar

İlk Yardım Dolabı Malzemeleri

1.       Tıbbi makas (1 adet)
2.       Tıbbı pens ( 1 adet)
3.       500 cc serum fizyolojik (1 adet)
4.       100cc Batticon solüsyon (1 adet)
5.       Üçgen sargı (2 adet)
6.       Steril kare gaz (5 adet)
7.       Steril rulo gaz (5 adet)
8.       Hidrofil pamuk (1 adet)
9.       Elastik bandaj ( 1 adet )
10.   Tıbbi flaster (1 adet)
11.Yara bandı ( 10 adet)

İş  güvenliği  uzmanlarının  yükümlülükleri

MADDE 11 – (1) İş güvenliği  uzmanları,  bu  Yönetmelikte  belirtilen  görevlerini  yaparken,  işin normal  akışını  mümkün  olduğu  kadar  aksatmamak  ve  verimli  bir  çalışma  ortamının sağlanmasına  katkıda  bulunmak,  işverenin  ve  işyerinin  meslek  sırları,  ekonomik  ve  ticari durumları  ile  ilgili  bilgileri  gizli  tutmakla  yükümlüdürler.

   (2)  İş  güvenliği  uzmanları,  iş  sağlığı  ve  güvenliği  hizmetlerinin  yürütülmesindeki ihmallerinden  dolayı,  hizmet  sundukları  işverene  karşı  sorumludur.
    (3)  (Değişik:RG-30/4/2015-29342)  İş  güvenliği  uzmanı,  işverene  yazılı  olarak  bildirilen  iş sağlığı  ve  güvenliğiyle  ilgili  alınması  gereken  tedbirlerden  acil  durdurma  gerektiren  haller  ile yangın,  patlama,  göçme,  kimyasal  sızıntı  gibi  hayati  tehlike  arz  edenleri,  belirlenecek  makul  bir süre  içinde  işveren  tarafından  yerine  getirilmemesi  hâlinde,  işyerinin  bağlı  bulunduğu  çalışma ve  iş  kurumu  il  müdürlüğüne  yazılı  olarak …

İş  güvenliği  uzmanlarının  yetkileri 

MADDE 10 – (1) İş güvenliği  uzmanının  yetkileri  aşağıda  belirtilmiştir:

   a)  (Mülga:RG-30/4/2015-29342)

   b)  İşyerinde  belirlediği  hayati  tehlikenin  ciddi  ve  önlenemez  olması  ve  bu  hususun  acil müdahale  gerektirmesi  halinde  işin  durdurulması  için  işverene  başvurmak.

   c)  Görevi  gereği  işyerinin  bütün  bölümlerinde  iş  sağlığı  ve  güvenliği  konusunda  inceleme ve  araştırma  yapmak,  gerekli  bilgi  ve  belgelere  ulaşmak  ve  çalışanlarla  görüşmek. ç)  Görevinin  gerektirdiği  konularda  işverenin  bilgisi  dâhilinde  ilgili  kurum  ve  kuruluşlarla işyerinin  iç  düzenlemelerine  uygun  olarak  işbirliği  yapmak.

   (2)  Tam  süreli  iş  sözleşmesi  ile  görevlendirilen  iş  güvenliği  uzmanları,  çalıştıkları  işyeri  ile ilgili  mesleki  gelişmelerini  sağlamaya  yönelik  eğitim,  seminer  ve  panel  gibi  organizasyonlara katılma  hakkına  sahiptir.  Bu  gibi  organizasyonlarda  geçen  sürelerden  bir  yıl  içerisinde  toplam beş  iş  günü  kadar…